Werkwijze Kindercoaching

Om te bekijken of Kindercoaching passend is voor zowel de ouders als het kind, zal er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek zijn. 
In dit gesprek bespreken we globaal de hulpvraag van het kind en de manier van werken tijdens de Kindercoaching. 
 
Na dit gesprek wordt besloten of je van Kindercoaching gebruik wilt maken. Als dit het geval is, wordt er per mail een intakeformulier opgestuurd, dat ingevuld geretourneerd wordt. Na ontvangst wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 
 
Na het intakegesprek, dat de eerste helft gezamenlijk met de ouder(s) en het kind start, ga ik de tweede helft alleen het het kind aan het werk. Deze eerste sessie zal bestaan uit nadere kennismaking en het opnieuw formuleren van de hulpvraag. De hulpvraag van het kind kan afwijken van de hulpvraag die de ouder voor het kind heeft. Indien de hulpvraag van het kind afwijkt, krijgt de hulpvraag van het kind zelf eerst de aandacht.  

Aangezien ieder kind verschillend is, wordt er in de vervolgsessies steeds uitgegaan van het tempo, de wensen en behoeften van het betreffende kind. 
 
Na 5 sessies wordt er een evaluatiegesprek gepland. Dit gesprek vindt tezamen met de ouder(s) en het kind plaats. In dit gesprek evalueren we het proces tot nu toe en bekijken we in hoeverre de hulpvraag is opgelost. Het kind is hierin leidend en bepaalt wat er wel/niet gedeeld kan worden. 

Naar aanleiding van dit evaluatiegesprek kan het zijn dat de coaching afgesloten wordt, of dat er een vervolg wordt gegeven aan de coaching of dat een doorverwijzing naar een andere hulpverlener het meest wenselijk is.